Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1: Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť CONTI-MAT s.r.o. so sídlom Kuzmányho 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 391 567 , zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava, vložka č. N 55/95 (ďalej len „Predávajúci“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru (ďalej len „VOP“ alebo „Podmienky“). VOP upravujú právne vzťahy medzi Predávajúcim a jeho Zákazníkmi vznikajúce pri predaji Tovaru. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Zákazníkom a sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v prevádzkových priestoroch Predávajúceho a v elektronickej forme na internetovej stránke http://www.stolarskenastroje.sk.

1.2 VOP sú záväzné pre všetky Zmluvné strany, t.j. účastníkov záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Článok 2: Definície pojmov

2.1 Tovar znamená tovar, ktorý Predávajúci aktuálne ponúka na predaj zákazníkom.

Konkrétny druh Tovaru, ktorého predaj je predmetom príslušného záväzkového vzťahu, je vždy presne definovaný v Zmluve a/alebo Objednávke.

2.2 Zákazník znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má záujem o kúpu Tovaru.

2.3 Objednávka znamená písomnú, faxovú alebo elektronickú objednávku Tovaru, ktorú zaslal Zákazník Predávajúcemu.

2.4 Zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho dodať Zákazníkovi Tovar a previesť na neho vlastnícke právo k Tovaru a záväzok Zákazníka zaplatiť za Tovar kúpnu cenu. Zmluva je uzatvorená okamihom akceptácie Objednávky zo strany Predávajúceho. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto VOP.

2.5 Zmluvné strany znamenajú Predávajúceho a Zákazníka spoločne, Zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich.

2.6 Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2.7 Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

2.8 Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

2.9 Cenník znamená aktuálny cenník Tovaru.

Článok 3: Objednávanie Tovaru

3.1 Zadanie Objednávky. Zákazník objednáva Tovar prostredníctvom Objednávky, ktorá musí obsahovať presnú identifikáciu Zákazníka (pri fyzických osobách - nepodnikateľoch v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, pri fyzických osobách - podnikateľoch v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ/IČ DPH, číslo zápisu v živnostenskom alebo inom registri, telefónne číslo, príp. e-mail a pri právnických osobách obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, číslo zápisu v obchodnom registri, telefónne číslo, príp. e-mail) a presné určenie požadovaného druhu, množstva a akosti Tovaru a prípadne aj ďalšie náležitosti potrebné na riadne vybavenie Objednávky, a to najmä termín a miesto dodania Tovaru. Objednávka, ktorá nebude mať minimálne základné obsahové náležitosti, nebude vybavená. Tovar je možné zakúpiť priamo v mieste prevádzky.

3.2 Uzatvorenie Zmluvy. Predávajúci po doručení Objednávky od Zákazníka preverí jej obsahové náležitosti a zistí dostupnosť požadovaného Tovaru. Ak je Zákazníkom požadovaný Tovar k dispozícii v termíne uvedenom v Objednávke, alebo ak termín dodania nie je uvedený v Objednávke, v termíne podľa týchto VOP a/alebo Zmluvy, Predávajúci Objednávku akceptuje a akceptáciu oznámi Zákazníkovi telefonicky alebo elektronickou poštou a momentom doručenia akceptácie Objednávky je uzatvorená Zmluva, ktorá je záväzná pre obe Zmluvné strany. V opačnom prípade Zákazníkovi Predávajúci oznámi nedostupnosť Tovaru alebo predpokladaný neskorší termín dodania Tovaru a požiada Zákazníka o jeho vyjadrenie. Zákazník je povinný sa k predpokladanému neskoršiemu termínu dodania Tovaru vyjadriť najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Predávajúceho, v opačnom prípade sa má za to, že Objednávka bola stornovaná.

3.3 Záloha na kúpnu cenu. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 1.000,-- EUR  má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 10% kúpnej ceny. V odôvodnených prípadoch má právo kupujúci požadovať až 100% kúpnej ceny za ním objednaný Tovar  ako zálohovú platbu, alebo platbu vopred.

3.4 Storno objednávky. Zákazník má právo stornovať Objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej akceptáciou zo strany Predávajúceho. Po akceptácii Objednávky ju môže Zákazník stornovať iba v prípade, ak Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania Tovaru. V prípade stornovania akceptovanej Objednávky je Zákazník povinný uhradiť Predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody najmä v prípade, ak v súvislosti so zaobstaraním Tovaru bol Predávajúci nútený vynaložiť preukázateľné náklady.

Podľa §12 odst. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom obchode má nárok do 7 pracovných dní na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru bez udania dôvodu.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať Objednávku alebo jej časť najmä v týchto prípadoch: 
- Objednávka neobsahuje minimálne základné obsahové náležitosti, a teda nie je možné ju vybaviť,

- Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom sťažila možnosť jeho zadováženia.

V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Zákazník zaplatil zálohu na kúpnu cenu za Tovar, bude mu táto záloha prevedená späť bezhotovostným bankovým prevodom na jeho účet alebo zaslaná poštovou poukážkou na jeho adresu v lehote do piatich pracovných dní.

Článok 4: Dodacie podmienky

4.1 Ak v Objednávke nebude uvedený požadovaný termín dodania Tovaru, dodávka bude podľa dostupnosti jednotlivých produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizovaná v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 7 pracovných dní od akceptácie Objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom Predávajúci oboznámi Zákazníka telefonicky alebo elektronickou poštou.

4.2 Tovar bude dodaný Zákazníkovi do miesta uvedeného v Objednávke. Dopravu do miesta dodania v rámci Slovenskej republiky zabezpečuje Predávajúci. Cena dopravy je uvedená v Cenníku. Zákazník je povinný skontrolovať tovar pri jeho dodaní,  prekontrolovať správnosť a úplnosť dodaného tovaru, či dodaný tovar nie je poškodený a prevziať ho len keď nie je poškodený. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom protokol o škode alebo Tovar odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie Tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť bez zbytočného odkladu po prevzatí Tovaru. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

4.3 Ak Objednávka nebude obsahovať miesto dodania Tovaru, Tovar bude dodaný v mieste prevádzky Predávajúceho, kde si ho môže Zákazník na vlastné náklady osobne prevziať.

4.4 Súčasťou dodávky Tovaru nie je jeho inštalácia, ak nie je výslovne dohodnuté inak.

4.5 S Tovarom je Zákazníkovi vždy odovzdaný daňový doklad, ktorý je zároveň dodacím listom, a podľa povahy Tovaru aj návod na používanie a záručný list.

Článok 5: Cena za Tovar

5.1 V čase, keď si objednávate v tejto internetovej predajni tovar, pri každom produkte je uvedená kúpna cena. Vyhradzujeme si však právo na opravu ceny v prípade tlačovej chyby, zmeny kurzu, prípadne zmeny ceny od dodávateľa. O každej zmene Vás budeme informovať a objednávku vybavíme po vzájomnej dohode. Na tovar sa vzťahuje 2 ročná záručná doba.

Článok 6: Platobné podmienky

6.1 Pri osobnom odbere Tovaru v mieste prevádzky Predávajúceho môže Zákazník za Tovar zaplatiť pri prevzatí.

6.2 Tovar zasielame formou dobierky alebo na predfaktúru prostredníctvom kuriérierskej služby. Pri dodaní Tovaru na dobierku v mieste určenom v Objednávke zaplatí zákazník za Tovar v hotovosti kurierovi špedičnej firmy, ktorá zabezpečuje prepravu tovaru k zákazníkovi, pričom kurier je povinný na požiadanie vystaviť zákazníkovy potvrdenie o zaplatení dobierky.

6.3 Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad - faktúru. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

Článok 7: Záruky, reklamácie

7.1 Záručná doba. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný Tovar pri jeho prevzatí Zákazníkom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia Tovaru Zákazníkom. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli po prevzatí Tovaru Zákazníkom v dôsledku neodbornej manipulácie s Tovarom, v dôsledku používania Tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na obsluhu (ak je s Tovarom dodaný), v dôsledku používania Tovaru na iný účel, než na ktorý je určený, v dôsledku poškodenia spôsobeného Zákazníkom alebo akoukoľvek treťou osobou a v dôsledku prípadov vyššej moci (prírodné katastrofy a pod.).

7.2 Vyskúšanie funkčnosti Tovaru. Predávajúci je pri osobnom prevzatí Tovaru v mieste prevádzky Predávajúceho povinný na žiadosť Zákazníka odskúšať funkčnosť predávaného Tovaru, ak to jeho povaha pripúšťa.

7.3 Uplatnenie reklamácie. Pri prevzatí Tovaru je Zákazník povinný Tovar dôkladne prehliadnuť, s cieľom zistiť potenciálne vady množstva, akosti a vyhotovenia. Pri zistení vady na Tovare je Zákazník povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od zistenia vady, uplatniť reklamáciu u Predávajúceho. Reklamáciu môže uplatniť osobne, alebo e-mailom. Ak bol Tovar dodaný v rozpore so Zmluvou, Predávajúci dodá Zákazníkovi chýbajúce množstvo Tovaru, príp. dodá Zákazníkovi náhradný Tovar v akosti a vyhotovení zodpovedajúcom Zmluve.

Ak sa vada na dodanom Tovare prejaví až neskôr, Zákazník uplatňuje reklamáciu u Predávajúceho alebo v autorizovanom servise (podľa povahy Tovaru).

7.4 Vybavenie reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na prípadné odborné posúdenie vady servisným technikom autorizovaného servisu (podľa povahy Tovaru). Predávajúci resp. servisný technik autorizovaného servisu na základe obhliadky Tovaru vystaví vyjadrenie o vade, na ktorom je popísaná vada Tovaru (či už opraviteľná alebo nie). Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

7.5 Nároky z vád Tovaru.

7.5.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie opravou.

7.5.2 Zákazník môže namiesto odstránenia vady opravou požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

7.5.3 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má Zákazník právo na výmenu Tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

7.5.4 Ak sa na Tovare opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má Zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

7.5.5 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Zákazník po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.

7.5.6 Ak Predávajúci resp. autorizovaný servis reklamovaný Tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, Tovar sa považuje za neopraviteľný a platí ustanovenie bodu 7.5.3 týchto Podmienok.

7.6 Všeobecné reklamačné podmienky. Pri predkladaní Tovaru na záručnú opravu Predávajúcemu resp. do autorizovaného servisu musia byť splnené nasledovné podmienky:

- je predložený originálny záručný list (ak bol s Tovarom dodaný),

- je predložený doklad o zaplatení kúpnej ceny za Tovar (faktúra resp. pokladničný blok),

- je predložený reklamovaný Tovar (ak to jeho povaha pripúšťa).

7.7 Oprava reklamovaného Tovaru v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne.

7.8 Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Článok 8: Spoločné ustanovenia

8.1 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

8.2 Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa príslušných právnych predpisov alebo dohody Zmluvných strán urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej Zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania. Podania, ktoré je možné v súlade s týmito VOP urobiť elektronicky (elektronickou poštou), sa budú považovať za doručené v deň ich odoslania, ak boli odoslané v pracovný deň do 15.00 hod.

8.3 Ochrana osobných údajov. Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať  niektoré Vaše osobné údaje. 

8.4 Kupujúci prehlasuje, že má viac ako 16 rokov.

Článok 9: Záverečné ustanovenia

9.1 V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

9.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto Podmienok, pričom o zmenách bezodkladne informuje Zákazníkov na webovej stránke www.stolarskenastroje.sk. www.wood-tools.eu

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05 2017.