Nové

Titebond Instant Gel Rýchloschnúce lepidlo

Nové

Titebond Instant Gel je rýchlotuhnúce lepidlo Titebond s najdlhšou dobou tuhnutia. Toto profesionálne lepidlo na drevo je ideálne pre vyplňovanie medzier, lepenie poréznych povrchov a zložitých tvarov. Lepidlo je čistiteľné pomocou acetónu.

Viac detailov

  KódObr.VDostup.Cena
  123-6231 Titebond Instant Gel Rýchloschnúce lepidlo59 ml 1-4 týždne15,46 € bez DPH
  18,55 € s DPH
  ks

  Detaily

  Sekundové lepidlo pre lepenie malých plôch s úzkou škárou, najmä pre lepenie dreva a materiálov na báze dreva. Lepidlo je ale vhodné aj pre iné materiály akými sú napr. prírodný kaučuk, hliník, antikor, sklolaminát, PVC, plasty a porcelán. Jednotlivé typy lepidiel Titebond Instant sa líšia viskozitou a rýchlosťou tuhnutia. Lepený spoj je odolný proti nárazom, je pevnejší ako drevo a je pretierateľný.

  Titebond Instant Gel je rýchlotuhnúce lepidlo Titebond s najdlhšou dobou tuhnutia. Toto profesionálne lepidlo na drevo je ideálne pre vyplňovanie medzier, lepenie poréznych povrchov a zložitých tvarov.
  Lepidlo je čistiteľné pomocou acetónu.

  Objem: 59 ml
  Použitie: Drevo, MDF, koža, plast, keramika a väčšina poréznych materiálov

  Vlastnosti produktu:
  • Doba otvorenia: 30 sekúnd
  • Podržte počas: 20 sekúnd
  • Nechajte vytuhnúť počas: 60 sekúnd
  • Úplné vytvrdnutie: po 8 hodinách
  • Dobu tuhnutia skrátite použitím Akcelerátora pre CA lepidlá
  • Farba v tekutej forme: Transparentná
  • Farba v tuhej forme: Transparentná
  • Teplota na použitie: 10-30 °C
  • Trvanlivosť: 24 mesiacov v tesne uzavretej fľaštičke pri teplote skladovania 4-24 °C
  • Spoj odolný proti teplu a rozpúšťadlám


  POZOR: Ide o lepidlo, ktoré veľmi rýchlo tuhne. Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali lepidla bez ochranných pomôcok a držte toto lepidlo mimo dosahu detí.

  Štandardné vety o nebezpečenstve:
  H315 Dráždi kožu.
  H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

  Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:
  P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
  P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  P264 Po manipulácii si starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
  P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
  P280 Používajte ochranné rukavice.
  P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.
  P405 Uchovávajte uzamknuté.
  P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním osobe oprávnenej k nakladaniu s odpadmi, alebo vrátením dodávateľovi.

  UPOZORNENIE

  NEBEZPEČENSTVO: HORĽAVÁ KVAPALINA. Okamžite zlepí oči a kožu. Obsahuje etyl-2-kyanoakrylát. Dráždi oči, kožu a dýchacie cesty. Zabráňte kontaktu s očami alebo pokožkou. Vyvarujte sa vdychovaniu výparov. Neprehĺtajte. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla.
  PRVÁ POMOC: Pri kontakte s očami neotvárajte oči silou. Vyplachujte oči vodou po dobu 15 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri kontakte s pokožkou opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri vdýchnutí sa presuňte na čerstvý vzduch. Pokiaľ príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Ďalšie informácie nájdete v Bezpečnostnom liste.

  Nepoužívať s výrobkami prichádzajúcimi do styku s potravinami. Pre výrobky, ktoré majú nepriamy styk s potravinami, použite lepidlo Titebond II Premium Lepidlo na drevo alebo Titebond III Ultimate Lepidlo na drevo.

  UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ.