Nové

Titebond Instant Thin Rýchloschnúce lepidlo

Nové

Sekundové lepidlo pre lepenie malých plôch s úzkou škárou, najmä pre lepenie dreva a materiálov na báze dreva. Lepidlo je ale vhodné aj pre iné materiály akými sú napr. prírodný kaučuk, hliník, antikor, sklolaminát, PVC, plasty a porcelán. 

Viac detailov

  KódObr.VDostup.Cena
  123-6201 Titebond Instant Thin Rýchloschnúce lepidlo59 ml 1-4 týždne12,68 € bez DPH
  15,22 € s DPH
  ks

  Detaily

  Jednotlivé typy lepidiel Titebond Instant sa líšia viskozitou a rýchlosťou tuhnutia. Lepený spoj je odolný proti nárazom, je pevnejší ako drevo a je pretierateľný.

  Titebond Instant Thin je najrýchlejšie tuhnúce lepidlo Titebond s nízkou viskozitou. Toto profesionálne lepidlo na drevo je možné použiť na zlepenie dielcov, ktoré sa ťažko upínajú svorkami. Ideálne pre opravy vlasových prasklín a drobných defektov v dreve, alebo pre opravy uvoľnených okrajov dyhy.
  Dobre sa kombinuje s lepidlom Titebond Original.

  Naneste lepidlo Titebond Original na dielce, ktoré sa majú lepiť, potom na niekoľko miest naneste Titebond Instant Thin, tým k sebe diely rýchlo a jednoducho zafixujete bez nutnosti svoriek.
  Titebond Instant Thin je lepidlo, ktoré je nutné naniesť do 5 sekúnd, potom držať 3 sekundy a nechať vytuhnúť počas ďalších 5 sekúnd.
  Kvôli vysokej rýchlosti tuhnutia, nie je potrebné používať Akcelerátor tuhnutia CA lepidiel
  Lepidlo je čistiteľné pomocou acetónu.

  Objem: 59 ml
  Použitie: Drevo, MDF, kože, plast, keramika a väčšina poréznych materiálov

  Vlastnosti produktu:
  • Doba otvorenia: 5 sekúnd
  • Podržte počas: 3 sekúnd
  • Nechajte vytuhnúť počas: 5 sekúnd
  • Úplné vytvrdnutie: po 8 hodinách
  • Farba v tekutej forme: Transparentná
  • Farba v tuhej forme: Transparentná
  • Teplota na použitie: 10-30 °C
  • Trvanlivosť: 24 mesiacov v tesne uzavretej fľaštičke pri teplote skladovania 4-24 °C
  • Spoj odolný proti teplu a rozpúšťadlám


  POZOR: Ide o lepidlo, ktoré veľmi rýchlo tuhne. Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali lepidla bez ochranných pomôcok a držte toto lepidlo mimo dosahu detí.


  Štandardné vety o nebezpečenstve:

  H315 Dráždi kožu.
  H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

  Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:
  P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
  P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  P264 Po manipulácii si starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
  P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
  P280 Používajte ochranné rukavice.
  P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.
  P405 Uchovávajte uzamknuté.
  P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním osobe oprávnenej k nakladaniu s odpadmi, alebo vrátením dodávateľovi.

  UPOZORNENIE

  NEBEZPEČENSTVO: HORĽAVÁ KVAPALINA. Okamžite zlepí oči a kožu. Obsahuje etyl-2-kyanoakrylát. Dráždi oči, kožu a dýchacie cesty. Zabráňte kontaktu s očami alebo pokožkou. Vyvarujte sa vdychovaniu výparov. Neprehĺtajte. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla.
  PRVÁ POMOC: Pri kontakte s očami neotvárajte oči silou. Vyplachujte oči vodou po dobu 15 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri kontakte s pokožkou opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri vdýchnutí sa presuňte na čerstvý vzduch. Pokiaľ príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Ďalšie informácie nájdete v Bezpečnostnom liste.

  Nepoužívať s výrobkami prichádzajúcimi do styku s potravinami. Pre výrobky, ktoré majú nepriamy styk s potravinami, použite lepidlo Titebond II Premium Lepidlo na drevo alebo Titebond III Ultimate Lepidlo na drevo.

  UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ.